ᐊᑑᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓅᖓᔪᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓲᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᒃᓴᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᐅᑦᑎᐊᓲᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ, ᓲᕐᓗᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᕈᑏᑦ, ᓂᕈᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᓪᓕᕐᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔪᒪᒍᑦᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕋᒃᓴᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐃᓕᙱᓚᒍᑦ.

image1 (1)
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ NU App ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔪᑏᓪᓗ
image2
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔪᑏᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑦᑎᔾᔪᑏᓪᓗ