ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑏᓪᓗ

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ. ᐊᑖᓂ ᓇᐃᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᑐᔅᓯᕌᖏᓐᓂ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ.