ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ

 

ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᙵᓂᖏᓐᓂ; ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ  ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᙵᓂᖏᓐᓂ  ᕿᒥᕐᕈᔨᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ; ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ; ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᙵᓂᖏᓐᓂ (ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ); ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᙵᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

 

ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑕ ᑐᙵᓂᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ

English / Inuktitut

Inuktitut